ATTEFALLSHUS

Attefallshus är ett så kallat komplementbostadshus som får byggas utan bygglov med en sammanlagd yta om upp till 25 kvm (kräver anmälan till kommunen). Vi på SSV Bygg utför byggnation av attefallshus, både platsbyggda av lösvirke samt som färdig byggsats om så önskas. Vi tar ansvar för såväl schaktning och grävarbeten för grunden som materialbeställningar och färdigställande, vi hanterar även elektriker, vvs samt plåtarbeten. I dialog med husägaren kan vi genomföra hela processen tillsammans från ritning till färdigt Attefallshus. Självklart är vi uppdaterade med de senaste bygglovsreglerna och kan hjälpa er med information.

Nedan finner ni information citerad från Göteborgs Stad rörande Attefallshus, klicka på länken för mer och senaste uppdaterade informationen. Göteborg Stad Attefallshus

Komplementbyggnad på 25 m² – Attefallshuset

”Du får bygga en eller flera komplementbyggnader, om totalt 25 m² byggnadsarea*, i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, utan bygglov. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplement­bostadshus), garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad). Tänk på att:

  • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, samt 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner.
  • Byggnaden får vara maximalt 4 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.
  • Du ska anmäla till stadsbyggnadskontoret och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

Bygglov krävs om:

  • ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
  • den ska användas som permanent bostad (komplementbostadshus) och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i miljöbalken.
  • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

När du anmäler en bygglovbefriad komplementbyggnad ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

Om byggnaden ska användas som en permanent bostad (komplementbostadshus)ställs det högre tekniska krav på byggnaden och särskilda krav på utformning och planlösning. Byggnaden ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler, BBR. I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav. Du behöver anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.”

Vill ni veta mer om attefallshus eller önskar ni en offert för byggnation av ett attefallshus? Tveka inte att kontakta oss på SSV Bygg redan idag.

Kontaktuppgifter hittar du här